Lenses

OUR
BLOG

[TỪ VỰNG TRONG NGÀY]

COVID-19 đã khiến hầu hết những dự định trong năm 2020 hoàn toàn đảo lộn. Là một nhà điều hành doanh nghiệp, chúng ta hẳn không thể ngồi yên chờ cơn đại dịch qua đi. Vậy, chúng ta phải đánh giá và suy nghĩ lại về những kế hoạch trước đây. Vậy thì khi nào ban lãnh đạo của bạn bắt đầu lên một chiến lược mới?


Expression of the Day COVID-19 placed almost all our 2020 plans in disarray. As executives, we couldn't just wait for this to be over. So, we had to re-assess and re-think everything we planned previously. When did your management team re-strategize?


#từvựngtiếngAnhthươngmại #businessenglishvocabulary #tuvungtiengAnh #englishvocabulary #thànhngữtiếngAnh #englishidioms #dcecvietnam
16 views0 comments

Recent Posts

See All