Lenses

OUR
BLOG

How do I Get to the Fourth Floor?How do I Get to the Fourth Floor

Characters: C - Chan; Y - Yoneko


A GV and a learner in class talking about superstitions


Y: When I was younger, I remember my grandmother telling

  me to hide my thumbs when there is a hearse passing by

or when we walk past a graveyard.

C: Your thumbs? Why is that?

Y: In Japan, the thumb is considered to be the parent finger.

So, in order to protect our parents from the souls of the

departed lingering around the hearse or in graveyards,

we hide our thumbs inside our fists.

C: I see. That’s quite a unique superstition. Here in my

country, they say adults who attend a wake shouldn’t wear

red or bright-colored clothes because it’s disrespectful to

the dead. Although, children are allowed to wear red-colored

clothes to avoid seeing or playing with the spirit of the dead

relative.

Y: That’s interesting. We have so many superstitions here

in Japan. Another example is, we consider the numbers four

and nine as unlucky since four in Japanese can be read as

“shi” which means death and nine can be read as “ku” which

means suffering.

C: The fear of the number four is tetraphobia while the fear of

the number nine is enneaphobia. In western culture, there is

also a fear of the number thirteen because it is considered to

be unlucky. It’s called triskaidekaphobia. That’s why here in

my country, buildings don’t have a 13th floor or 13th room.

Y: It’s similar here. Since our unlucky number is four, most

hotels and hospitals don’t have a 4th floor. Often, the fourth

floor or room numbers 40 to 49 are skipped entirely.

C: I heard it’s the same in some buildings in China and

South Korea.

Y: I guess this comes from Chinese culture since all three

countries use the Chinese-based language for numbers.

C: I bet some foreigners would wonder how to get to the

fourth floor.

(Chan and Yoneko laugh)●Vocabulary:

Superstition

Hearse

Departed

Linger

Unique

Wake

Tetraphobia

Enneaphobia

Triskaidekaphobia

Entirely

~ -based

Mê tín

Xe đưa tang (chở mộ)

Người đã đi (đã mất)

Lưu luyến

Độc đáo

Buổi đưa tang

Chứng bệnh sợ số “4”

Chứng bệnh sợ số “9”

Chứng bệnh sợ số “13”

Hoàn toàn

Dựa vào~, dựa trên~


●Comprehension Questions


1. What did Yoneko’s grandmother use to tell her when

she was younger?


a. She told her not to trim her nails at night.

b. She told her to hide her coins in a piggy bank under her bed.

c. She told her to hide her thumbs when there is a hearse

passing by or when she walks past a graveyard.

d. She told her to hide her hands when there is a hearse

passing by or when she walks past a graveyard.


2. Why do Japanese hide their thumbs when a hearse passes by?


a. The thumb is considered to be a sacred part of the body

so people should hide it.

b. The thumb is considered to be the parent finger, so, in order

to protect their parents from the souls of the departed

lingering around the hearse or in graveyards, they hide

their thumbs inside their fists.

c. The thumb is considered to be the parent finger so they hide

it if they still don’t want to become parents yet.

d. The thumb is considered to be the parent finger and they

hide it inside of their fists so they will not feel cold.


3. In Chan’s country, what color should people attending

wakes wear?


a. Adults who attend a wake shouldn’t wear dark or black-colored

clothes because it’s disrespectful to the dead but children are

allowed to wear black-colored clothes to avoid seeing or

playing with the spirit of the dead relative.

b. Adults shouldn’t wear pink clothes because it’s not manly but

kids can wear pink clothes because they are cute.

c. Adults shouldn’t wear rainbow colored clothes because it is

disrespectful but kids can wear anything because dead

people like kids.

d. Adults who attend a wake shouldn’t wear red or bright-colored

clothes because it’s disrespectful to the dead but children are

allowed to wear red-colored clothes to avoid seeing or playing

with the spirit of the dead relative.


4. What are tetraphobia, enneaphobia, and triskaidekaphobia.?


a. Tetraphobia is the fear of tetra packs, enneaphobia is the fear

of ears, and triskaidekaphobia is the fear of tricycles.

b. Tetraphobia is the fear of the number four, enneaphobia is the

fear of the number nine, and triskaidekaphobia is the fear of

the number thirteen.

c. Tetraphobia is the fear of four-legged chairs, enneaphobia is

the fear of octopus, and triskaidekaphobia is the fear of trucks.

d. Tetraphobia, enneaphobia, and triskaidekaphobia are the

names of the new rock bands in Japan.
Đường nào lên được tầng 4?

Nhân vật: C - Chan; Y - Yoneko


GV và học viên cùng bàn về mê tín dị đoan lại lớp học.


Y: Hồi còn nhỏ, mình nhớ bà mình hay bảo mình giấu ngón cái đi khi có xe đưa tang băng qua nhà hoặc khi đi ngang nghĩa trang.

C: Ngón cái? Tại sao vậy?

Y: Tại Nhật, ngón cái được coi là ngón “cha mẹ”. Vì vậy ta luôn phải giấu không được để cha mẹ mình không bị các oan hồn còn sót lại trên trần gian này lấy đi mất.

C: Ra là vậy. Lần đầu mình biết tới mê tín này đó. Ở nước mình thì họ khuyên không được mặc áo đỏ hoặc áo sáng màu tại đám tang vì làm vậy là không tôn trọng người đã mất. Tuy nhiên, trẻ con thì lại được mặc áo đỏ tươi để chúng không thấy và không kết bạn với oan hồn họ hàng đã mất.

Y: Thú vị thật. Tại Nhật mình vẫn còn rất nhiều mê tín. Một ví dụ nhé, người Nhật rất kỵ số 4 và số 9, vì số “4” đọc là “shi” - nghĩa là “tử” (cái chết), còn số “9” có thể đọc là “ku” - nghĩa là “khổ” (khổ cực).

C: Trong khoa học, nỗi sợ số 4 được gọi là tetraphobia, còn nỗi sợ số 9 được gọi là enneaphobia. Trong văn hóa phương Tây vẫn còn nhiều phần tử sợ số 13 vì nó được coi là số xui. Chứng bệnh này được đặt tên là triskaidekaphobia. Đó cũng là lý do vì sao các tòa nhà ở nước mình không có tầng 13 hay phòng thứ 13.

Y: Ở Nhật cũng có điểm tương tự. Vì số 4 là số xui nên phần lớn khách sạn và bệnh viện không có tầng 4. Tại nhiều trường hợp, tầng 4 hoặc các phòng như 40, 49 sẽ bị bỏ qua hoàn toàn và bị coi như không tồn tại.

C: Mình có hay là ở Trung Quốc và Hàn Quốc cũng có phong tục tương tự.

Y: Mình nghĩ mê tín này bắt nguồn từ Trung Quốc vì cả ba nước vừa nêu đều sử dụng hệ số đếm dựa trên tiếng Hán Trung.

C: Hẳn sẽ có nhiều người ngoại quốc không biết đường lên tầng 4 lắm.

(Chan và Yoneko bật cười)
=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Tiktok: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com


#họctiếngAnh #vietnam #họctiếnganhtrựctuyến #tiếngAnh #influencer #mạngxãhội #sns #vietnam #họctiếnganhtrựctuyến #tiếngAnh #supersition #mêtín #fear #dịđoan

9 views0 comments

Recent Posts

See All