Lenses

OUR
BLOG

[GÓC LUYỆN NGHE] The battle for the Samsung Group

Người đứng đầu của gia tộc Samsung, Chủ tịch Lee Kun-hee, đã để lại cho gia đình của mình một vấn đề lớn để có thể kiểm soát chaebol lớn nhất Hàn Quốc (từ để gọi tập đoàn được điều hành và kiểm soát bởi một ông chủ hoặc một gia tộc ở Hàn Quốc). Hãy xem thử 3 vấn đề mà gia tộc này đang đối mặt là gì nhé.


The patriarch of Samsung, Chairman Lee Kun-hee, leaves his family a big hurdle to keep control of South Korea's largest chaebol (a large industrial conglomerate that is run and controlled by an owner or family in South Korea). Check out the 3 issues facing the family.


#luyennghetiengAnh #tiengAnhdoanhnhan #hoctiengAnhmienphi #thuakeSamsung #dcecvietnam
10 views0 comments