Lenses

OUR
BLOG

DCEC-VN Mail Magazine: Paper Cut - Vết giấy cắt

-----------------------------

DCEC-VN Mail Magazine, 5/6/2021

-----------------------------

■Paper Cut

Characters: C - Chan; A - Ayako

A GV and a learner in class talking about a paper cut

A: Ouch! I accidentally cut my finger.

C: How did you do that?

A: It's a paper cut.

C: Wow. Even paper can be dangerous.

A: It really hurts, too.

C: Paper cuts can hurt a whole lot.

A: Where are the band-aids?

C: I think they're in the medicine cabinet. But a band-aid might not work.

A: I must not use this finger until the cut heals.

C: It might take a day or two to heal.

 • Vocabulary:

Ouch! Ui da!

Paper cut Vết cắt từ giấy

It really hurts Đau không chịu được

A whole lot Rất nhiều

Band-aids Băng cá nhân

Medicine cabinet Tủ thuốc


 • Comprehension and Reflection Questions

What happened to Ayako?

 1. She accidentally cut her finger.

 2. She accidentally cut some tomatoes.

 3. She accidentally fell down the stairs.

 4. She accidentally swallowed her gum.

What does Chan think of paper cuts?

 1. Paper cuts are cute.

 2. Paper cuts hurt a whole lot.

 3. Paper cuts are symbols of one’s battle.

 4. Paper cuts don’t hurt.

Where are the band-aids?

 1. In the medicine cabinet

 2. In the drawer

 3. In the fridge

 4. In her pocket

■Vết giấy cắt


Nhân vật: C - Chan; A - Ayako

Governess và học viên nói chuyện về vết giấy cắt trong lớp.

A: Ui da! Lỡ cắt phải ngón tay mất rồi.

C: Sao lại để thành vậy rồi.

A: Bị giấy cắt á.

C: Woa, giấy đôi khi cũng nguy hiểm thật.

A: Đau ơi là đau.

C: Vết giấy cắt thì đúng là đau thật.

A: Có băng cá nhân hay gì không ta?

C: Trong tủ thuốc hình như có đó. Nhưng mà, băng cá nhân có thể sẽ không hiệu nghiệm.

A: Tới lúc lành thì không được phép sử dụng ngón này.

C: Có thể sẽ mất từ một tới hai ngày để vết thương lành.=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com

5 views0 comments